Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2016. július 20. napjától)

A Szolgáltató adatai és az Ügyfelek

 • Szolgáltató (továbbiakban: HP)
 • Neve: Mentrex Hungária Kft.
 • Székhelye: 2220 Vecsés, Fő út 13.
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-080759
 • Adószáma: 11750950-2-13

Ügyfél lehet bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely igazolni tudja, hogy az elhelyezni kívánt gépjármű jogszerű birtokosa.

A szerződés időtartama

Jelen általános szerződési feltételek alapján a szerződés határozott időre, a HP által az Ügyfél rendelkezésre bocsátott parkolóhely elfoglalásával jön létre, és megszűnik, amikor az Ügyfél a parkolóhelyet gépjárművével elhagyja.

A parkoló használatának szabályai

 • A parkoló egész területén a KRESZ mindenkor hatályos szabályai érvényesek.
 • A parkoló területén a gépjárművek mozgatását és elhelyezését a személyzet irányítja.
 • A gépjárművek lezárt állapotban tárolhatóak.
 • A parkolóba történő behajtáskor a HP, a jogszabályoknak megfelelően igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez.
 • A parkolás megkezdésekor a szolgáltató felveszi az ügyfél személyes adatait a parkolási lap kiállításához.
 • A HP az adatokat kizárólag a parkoló üzemeltetéséhez használja fel, és azokat a jogviszony megszűnése után 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.
 • Amennyiben az Ügyfél a kulcsot nem kívánja leadni, akkor a HP minden felelősségét kizárja azon károk tekintetében, amelyek okozati összefüggésben állnak azon körülménnyel, hogy a HP a gépjárművet a parkolóhelyről vészhelyzetben nem tudta elmozdítani. VIP Teremgarázs esetén a kulcsot kötelezően le kell adni.
 • A parkolás befejeztével a gépjármű átvételére a parkolási lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással) meghatalmazott személy jogosult.
 • Járművel történő kilépés során – amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező, és parkolási lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező Ügyfélnek.
 • A parkolási lapot az Ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.
 • A parkolási lap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért a HP semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A HP a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
 • A HP nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért!
 • A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes anyag, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy a HP a hatóságot értesíti, és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.
 • E szabály megszegéséből keletkező esetleges károkért a HP semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.
 • A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, a HP által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az Ügyfelet terheli.

A repülőtéri transzfer

 • A HP az Ügyfelei részére, a parkoló és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér termináljai között, saját kisbusszal biztosítja az oda-, és visszautazást (repülőtéri transzfer).
 • A repülőtéri transzfer a parkolási lap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően, a parkolási lapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre, illetve lehetőség van előre meghatározott transzferidőpont egyeztetésére is.
 • A transzferszolgáltatást a HP igény szerint biztosítja. A HP vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 10-20 percen belül rendelkezésre áll a busz, visszaérkezéskor pedig maximum 15-30 percen belül. A menetidő a parkoló és a terminálok között kb. 10 perc, forgalomtól függően. Az Ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.
 • A HP minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a reptérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett esetleges késésekért.
 • A HP kizárhatja a szolgáltatásból azon Ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).

A szolgáltatás díja

A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon (www.hungariaparkolo.hu), illetve irodánkban kifüggesztve. Az Ügyfél a szolgáltatás díját visszaérkezéskor készpénzben fizeti meg.

 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót csak a szolgáltatási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.
 • A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az Ügyfél nem alapíthat további igényeket.
 • Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolási lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy a HP a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.
 • A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására.
 • Kétség esetén a HP jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.
 • A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése a HP-vel szemben kizárt.

A Felek alapvető kötelezettségei:

 • a gépjármű, a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a kért szolgáltatásnak megfelelő parkolóban történő tárolására;
 • a gépjárműnek – az adatrögzítés során felvett állapotban – a kulcsokkal rendelkező, és parkolási lapot felmutató személynek, a parkolási díj megfizetése ellenében történő kiadására;
 • a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeinek biztosítására;
 • a transzfer-ügymenet szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér termináljaihoz a repülőtéri transzferszolgáltatás nyújtására.

Az Ügyfél köteles:

 • a HP nyilvántartásában rögzített díj fizetésére, és a parkolási lap megőrzésére;
 • A HP – amennyiben jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodott-e a parkolóban. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.